Canlı Destek

                  İhbar tazminatı,
                  İhbar tazminatı şartları,
                  İhbar tazminatı ödenmezse,
                  İhbar tazminatı iş Kanunu,
                  İşverenin ihbar tazminatı talebi,
                  İhbar tazminatı nedir,
                  Belirsiz süreli is sözleşmesi ihbar tazminatı,
                  Kıdem ve ihbar tazminatı şartları,
                  İHBAR TAZMİNATI,
                  İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN TARAF İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEZ,
                  TAVAN ÜCRET SINIRLAMASI YOKTUR,
                  YENİ İŞ ARAMA İZNİ,
                  ZAMANAŞIMI,
                  İHBAR SÜRESİ BÜTÜNLÜK ARZ EDER,
                  YILLIK İZİN SÜRESİ İLE İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEMEZ,
                  İHBAR SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye Ödenmesi gereken tazminattır. Bu durumun tam tersi de geÇerlidir. Yani işçinin kanunda belirtilen süreler dâhilinde, işverene bildirim yapmadan işi bırakması durumunda, işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin Ödeyerek iş sözleşmesini feshedebilir.

İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN TARAF İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEZ

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün değildir. Muvazzaf askerlik nedeniyle askere giden işçi ve evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandıran kadın işçi ile bağlı bulunduğu kurumdan emekli olan veya kıdem tazminatı alabilir yazısı ile ayrılan işçi ihbar sürelerine tabi değildir ve dolayısıyla ihbar tazminatı hakları da bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez

TAVAN üCRET SINIRLAMASI YOKTUR

Kıdem tazminatında olduğu gibi ihbar tazminatında tavan ücreti sınırlaması yoktur. İhbar tazminatı Ödemeleri brüt ücret üzerinden hesaplanır. İşçinin ücretine ilaveten sağlanmış bulunan para veya parayla ÖlÇülmesi mümkün akdi ve toplu iş sÖzleşmesinden kaynaklanan menfaatler de gÖz Önünde bulundurulur. Fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti gibi ücretler, ihbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. İhbar tazminatından sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında herhangi bir yasal kesinti yapılmaz.

ZAMANAŞIMI

İhbar tazminatında zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda işçi herhangi bir hak iddia edemez. İşçilerin zaman aşımı sürelerine dikkat etmeleri menfaatleri gereğince Önemlidir.

YENİ İŞ ARAMA İZNİ

Bildirim süresi iÇerisinde işveren, yeni bir iş bulabilmesi için gerekli olan iş arama iznini işçiye iş saatleri iÇerisinde ve ücret kesintisi yapmadan vermek zorundadır. İş arama izninin süresi ise günde iki saatten az olamaz. İşÇi daha Önceden işverene yazılı olarak bildirmek koşuluyla, iş arama izinlerinin toplu bir şekilde kullandırılmasını talep edebilir. İşÇiye bildirim süresi içinde, yeni iş arama izninin kullandırılmamış olması, tanınan ihbar bildirim süresinin geÇersiz olduğu sonucunu doğurmaz. İşveren iş arama iznini vermez veya eksik kullandırır ise o süreye ilişkin ücret işçiye iki katı olarak Ödenir. Kısmi süreli Çalışmalarda ise asgari iki saatlik iş arama izni geÇerli değildir.

İşçinin bildirim süresi iÇerisinde rapor alması durumunda rapor tarihleri ihbar sürelerinden sayılmayarak, rapor süresi kadar ihbar süresi de uzamaktadır. İhbar sürelerinin ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi durumunda, Çalışma süresince bu günlerde Çalışmayan işÇiler için iş arama izni hesaplaması yapılmamalıdır. Ancak haftalık tatil günlerinde ihbar süreleri işletilir.

İHBAR SüRESİ BüTüNLüK ARZ EDER

Bildirim süresi iÇerisinde taraflardan birinin bildirim süresine dair ücreti Ödemek suretiyle iş sözleşmesini derhal feshetmek istemesi durumunda geride bıraktığı süreyi toplam bildirim süresinden düşürerek kalan süre üzerinden hesaplanacak ücreti Ödemek gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda derhal fesih hakkını kullanmak isteyen taraf söz konusu bildirim süresinin tamamı üzerinden hesap edilecek ücreti Ödemek zorundadır. Yani ihbar süreleri bütünlük arz eder ve bÖlünemez. Kısmi ödeme yapılamaz.

YILLIK İZİN SüRESİ İLE İHBAR BİLDİRİM SüRELERİ BİRLEŞTİRİLEMEZ.

İhbar bildirimli fesihte ihbar süresi iÇerisinde, işveren işçinin yıllık iznini kullanmasını isteyemez. Yıllık izinle ihbar bildirim süresi birleştirilemez. Bu husus İş Kanunu’nun 59. Maddesinde güvence altına alınmış olup, aşağıdaki şekilde yasalaştırılmıştır.

‘’İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iÇ iÇe giremez.’’

İHBAR SüRELERİ

4857 sayılı İş Kanunu’na gÖre ihbar bildirim süreleri ve ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler aşağıdaki şekildedir. Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir.

(6) altı aydan az

(2) iki hafta

(6) altı ay ile (18) onsekiz ay arasında

(4) dÖrt hafta

(18) onsekiz ay ile (3) üÇ yıl arasında

(6) altı hafta

(3) üÇ yıldan fazla

(8) sekiz hafta              Kıdem ve ihbar tazminatı şartları,
              İhbar tazminatı şartları,
              İhbar tazminatı nasıl HESAPLANIR,
              İhbar tazminatı iş Kanunu,
              ihbar tazminatı iş kanunu 17. madde,
              İhbar Tazminatı HESAPLAMA 2020,
                           İhbar tazminatı,
              İhbar tazminatı şartları,
              İhbar tazminatı iş Kanunu,
              İhbar tazminatı ödenmezse,
              İşverenin ihbar tazminatı talebi,
              İhbar tazminatı nedir,
              Kıdem ve ihbar tazminatı şartları,
              Belirsiz süreli is sözleşmesi ihbar tazminatı

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!